Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie i składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na dwuletnią kadencję. Zarząd to organ wykonawczy Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą i reprezentuje je na zewnątrz.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin:

Cezary Urban – Przewodniczący Zarządu
Przemysław Szubstarski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Marek Łuczak – Skarbnik
Matthew Frost – Członek Zarządu
Andrzej Paluch – Członek Zarządu