W ramach współpracy Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach powstała ekspertyza naukowa Podział Europy na regiony charakteryzujące się jednolitymi warunkami glebowo-klimatycznymi, w obrębie których wyniki badań nad skutecznością pestycydów mogą być adekwatne dla całego regionu.

Dokument ten stał się podstawą do stworzenia aplikacji pozwalającej porównywać warunki klimatyczne, glebowe i strukturę upraw poprzez zobrazowanie na mapie podobieństwa regionów w Polsce i w Europie. Celem aplikacji Soil Climate Application jest wsparcie procesów rejestracji środków ochrony roślin na danych obszarach. We wniosku uprzejmie prosimy podać pełne dane adresowe Państwa instytucji. Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.

Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla wnioskodawców ubiegających się o wprowadzenie ś.o.r. do obrotu oraz dla instytucji z obszaru Unii Europejskiej zajmujących się rejestracją tych preparatów.

Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, należy wypełnić poniższy formularz.