ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie „PSOR” oraz odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

 

 • 2
 1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej odznaki, znaku graficznego i pieczęci według wzorów określonych w załączniku do niniejszego statutu.

 

 • 3
 1. Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

 • 4
 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na działalności społecznej jego członków.
 2. Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia nie może być płatne.
 3. Zwrotowi podlegają udokumentowane koszty ponoszone przez Członków Stowarzyszenia w związku z wykonywaniem przez nich zadań, wyznaczonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie.
 4. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do wykonywania określonych obowiązków, w szczególności do zapewnienia sobie obsługi administracyjnej.

 

 • 5
 1. Stowarzyszenie może zakładać związek stowarzyszeń, być jego członkiem lub być członkiem organizacji krajowych oraz międzynarodowych o tym samym lub podobnym celu działania.

 

 • 6
 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania.

 

 • 7
 1. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

 

ROZDZIAŁ II: CELE STOWARZYSZENIA

 • 8
 1. Celami Stowarzyszenia są:
 • prowadzenie działań informacyjnych, edukacja użytkowników środków ochrony roślin, prowadzenie kampanii społecznych na rzecz zmniejszenia ryzyka dla życia i zdrowia ludzi wynikającego ze stosowania środków ochrony roślin;
 • zapewnienie możliwości dialogu członków Stowarzyszenia z przedstawicielami organów władzy administracyjnej, władz samorządowych i instytucji ustawodawczych o stosowaniu prawa mającego wpływ na produkcję, dystrybucję i stosowanie środków ochrony roślin;
 • opracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia wobec władz, instytucji i środków masowego przekazu i reprezentowanie ich interesów wobec tych ciał;
 • działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad zintegrowanej ochrony roślin;
 • obrona interesów firm reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez jego członków;
 • promowanie działalności Stowarzyszenia;
 • kształtowanie etyki zawodowej pracowników firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia;
 • działania na rzecz ochrony środowiska w szczególności związane z ograniczaniem zanieczyszczenia środowiska w związku z działalnością firm działających w sektorze ochrony roślin.
 • Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Jakakolwiek nadwyżka przychodów Stowarzyszenia nad jego kosztami może być przeznaczona wyłącznie na opisane w ust. 1 powyżej cele Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie jest właścicielem systemu zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, w tym po środkach ochrony roślin.

 

 • 9
 1. Sposobem realizacji założonych celów statutowych Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich możliwych, zgodnych z prawem działań, a mianowicie:
 • dobór członków Stowarzyszenia spełniających wszelkie kryteria przyjęte dla wysokiego poziomu kultury i etyki zawodowej;
 • organizacja i udział w przedsięwzięciach podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników firm, reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia;
 • aktywny udział w przeciwstawianiu się praktykom nielicującym z założonymi przez Stowarzyszenie zasadami prowadzenia działalności rynkowej oraz wszelkim formom działań niezgodnych z przepisami prawa;
 • współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych;
 • tworzenie funduszy celowych dla finansowania opracowań, analiz, ekspertyz i opinii potrzebnych dla reprezentowania na zewnątrz interesów firm, których przedstawiciele są członkami Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 • 10
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Członków Zwyczajnych
 • Członków Wspierających
 • Członków Honorowych
 • Kandydat na Członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających oraz wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

 • 11
 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być przedstawiciel każdej firmy produkującej lub sprzedającej środki ochrony roślin w Polsce, a niebędącej wyłącznie ich dystrybutorem, działającej zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przestrzegającej zasad i norm wymienionych jako cele niniejszego Stowarzyszenia. Przedstawicielem firmy w rozumieniu niniejszego Statutu jest osoba fizyczna, pozostająca w stosunku pracy lub przedstawicielstwa z firmą j.w. bądź polską spółką takiej firmy, zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec.
 2. Zarząd Stowarzyszenia przed podjęciem uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia bada czy kandydat odpowiada kryteriom i wymogom przewidzianym statutowo dla członków Stowarzyszenia. W przypadku wątpliwości, czy kandydat spełnia wszelkie kryteria zawodowe i etyczne wymagane przez Stowarzyszenie, Zarząd może określić próbny okres kandydacki, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
 3. Członek Zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, przy czym zlecenia wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane po cenie kosztów;
 • korzystanie ze składników majątkowych Stowarzyszenia, przeznaczonych do wspólnego użytku członków;
 • udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym;
 • składania wniosków do władz Stowarzyszenia i oceny ich działalności;
 • ochrony swoich praw przez Stowarzyszenie;
 • noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 1. Członek Zwyczajny jest zobowiązany do:
 • przestrzegania postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu;
 • przestrzegania wysokich norm i zasad etyki zawodowej wymaganych przez Stowarzyszenie;
 • aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
 • opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie;
 • zachowania dyskrecji w sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia.

 

 • 12
 1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne, czyli firmy produkujące lub sprzedające środki ochrony roślin, a niebędące wyłącznie ich dystrybutorami i działające w Polsce bądź ich polskie spółki.
 2. Członek Wspierający zostaje przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej po przedłożeniu pisemnej deklaracji osoby prawnej.
 3. Członek Wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek Wspierający deklaruje stałą składkę członkowską, chyba że zostanie zwolniony z tego obowiązku przez Walne Zgromadzenie.
 5. Członek wspierający jest reprezentowany w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

 

 • 13
 1. Członkostwo honorowe nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia albo celów przez nie realizowanych.
 2. Członkiem Honorowym mogą być również cudzoziemcy mający stałe zamieszkanie w Polsce lub za granicą.
 3. Przyjęcie w poczet Członków Honorowych oraz wykluczenie Członków Honorowych następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów oddanych przez obecnych na danym Zgromadzeniu Członków Zwyczajnych, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członek Honorowy ma wszystkie prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

 • 14
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie, na koniec roku kalendarzowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
 • wykluczenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich lub niewywiązywania się przez Członka Wspierającego ze zobowiązań statutowych przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
 • wykluczenia Członka za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień Statutu przez Zarząd;
 • rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia;
 • zakończenia działalności gospodarczej firmy bądź jej polskiej spółki, której pracownikiem bądź przedstawicielem jest Członek Zwyczajny Stowarzyszenia,
 • ustania stosunku pracy bądź przedstawicielstwa Członka Stowarzyszenia z macierzystą firmą bądź jej polską spółką;
 • skreślenia przez Zarząd z powodu śmierci Członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej.
 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia skreślającej lub wykluczającej członka może się on odwołać do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie podejmuje ostateczną uchwałę większością 2/3 oddanych głosów, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA

 • 15
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

 

 • 16: WALNE ZGROMADZENIE
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie tworzą Członkowie Stowarzyszenia zebrani zgodnie z postanowieniami Statutu.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • ustalanie programu działalności Stowarzyszenia, w tym jego budżetu;
 • wyboru i odwoływania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków tych organów, w szczególności do uzupełniania składu tych organów w toku trwania kadencji w razie rezygnacji, odwołania lub niemożności pełnienia funkcji przez więcej niż 1/3 składu organu;
 • ustalania czasu trwania ich kadencji;
 • rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • ustalania wysokości składki członkowskiej;
 • podejmowania uchwał w sprawie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia oraz wykluczania Członków Zwyczajnych lub Wspierających;
 • podejmowania uchwał w sprawie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Honorowych oraz wykluczenia Członków Honorowych;
 • rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu;
 • uchwalania regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • wyrażania zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości;
 • zmiany niniejszego Statutu;
 • podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia;
 • podejmowania uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji;
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 • zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 1. Walne Zgromadzenie zobowiązane jest podjąć uchwały w przedmiocie:
 • zgodności ze Statutem zwołania i ważności Walnego Zgromadzenia;
 • porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Zwyczajni, Wspierający i Honorowi.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku w terminie nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, a nadto w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków, nie później niż w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia żądania.
 3. Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami umieszczonymi w zawiadomieniu o proponowanym porządku obrad.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy czym dla wyboru władz niezbędne jest quorum w ilości co najmniej 50% Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Przy równości oddanych głosów za i przeciw wniosek uważa się za oddalony.
 5. Walne Zgromadzenie jest prawomocne, o ile wszyscy jego Członkowie Zwyczajni zostali zawiadomieni w jeden z wymienionych sposobów:
 • listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru;
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany Stowarzyszeniu za potwierdzeniem otrzymania maila;
  (wysłanymi co najmniej na 2 tygodnie przed jego terminem, z podaniem porządku obrad).
 1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi być przynajmniej:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu;
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
 • uchwalenia planu działalności i budżetu Stowarzyszenia na rok następny.

 

 • 17: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik i do 2 członków Zarządu.
 2. Przewodniczącego i członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie drogą głosowania, zwykłą większością głosów.
 3. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Skarbnika. Pozostałe osoby pełnią funkcje Członków Zarządu, za wyjątkiem Przewodniczącego wybieranego przez Walne Zgromadzenie.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, do składania w jego imieniu oświadczeń, podpisywania i podejmowania zobowiązań majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać grupy robocze do załatwiania poszczególnych spraw.
 7. Zarząd zatrudnia i nadzoruje Dyrektora Stowarzyszenia, którego rolą jest wspomaganie Zarządu w bieżących pracach, zgodnie z instrukcjami Zarządu.
 8. Zarząd przygotowuje Walne Zgromadzenie.
 9. Zarząd przygotowuje projekt rocznego budżetu i planu działania Stowarzyszenia.
 10. Zarząd przynajmniej raz w roku przygotowuje sprawozdania z działalności, bilans oraz rachunek zysków i strat.
 11. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności powyżej 50% składu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 13. Kadencja Członka Zarządu trwa 2 lata. Dopuszczalny jest ponowny wybór osoby wchodzącej w skład Zarządu.
 14. Mandat Członka Zarządu wygasa nie wcześniej niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 15. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 • 18: KOMISJA REWIZYJNA
 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, który kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Dopuszczalny jest ponowny wybór osoby wchodzącej w skład ustępującej Komisji Rewizyjnej.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 7. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym do Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Stowarzyszenia.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa;
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot udokumentowanych kosztów, poniesionych z tytułu wykonywania zadań objętych niniejszym Statutem.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja obowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.
 3. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków i muszą zostać zaprotokołowane.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi;
 • składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 1. W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa przez Zarząd lub poszczególnych jego Członków Komisja Rewizyjna zobowiązana jest doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

 • 19: SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w liczbie 3 osób, które nie mogą być członkami Zarządu.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie każdego pisemnego wniosku Członka Stowarzyszenia, zawierającego zarzuty wobec innego Członka Stowarzyszenia, wraz z uzasadnieniem i dowodami. Sąd Koleżeński przesyła kopię takiego wniosku do obwinionego Członka, wzywając go do zajęcia stanowiska i złożenia dowodów w ciągu 14 dni.
 3. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w ciągu 30 dni od przedstawienia odpowiedzi na zarzuty przez obwinionego. Orzeczenie to zapada zwykłą większością głosów i wraz z uzasadnieniem przesyłane jest do wszystkich Członków Stowarzyszenia.
 4. Stronom przysługuje prawo odwołania się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, na ręce Przewodniczącego Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ V: ZASADY ORGANIZACYJNE

 • 20
 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przy zachowaniu poniższych zasad:
 • proponowane zmiany Statutu dostarczone są Członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 • przyjęty przez Walne Zgromadzenie porządek obrad przewiduje zmiany w Statucie Stowarzyszenia;
 1. Zmiana Statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów obecnych na Zgromadzeniu.
 2. Zarząd zobowiązany jest dostarczyć do właściwego Sądu uchwalone zmiany Statutu w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis.

 

 

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 21
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
 • składek;
 • dotacji, dofinansowań, darowizn i zapisów;
 • prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 • 22
 1. Za swoje zobowiązania Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem.
 2. Wszelkie koszty związane z działalnością Stowarzyszenia rozkładają się równomiernie na poszczególnych członków. Wyjątki od tej zasady wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, wynikać też mogą z przepisów prawa.

 

 

ROZDZIAŁ VII: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

 • 23
 1. Na podstawie zasad ustalonych obowiązującymi przepisami prawa, Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.

 

 • 24
 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między Członków Stowarzyszenia.

 

 • 25
 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest jak następuje: „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana”) (PKD 94.99.Z).

 

 

ROZDZIAŁ VIII: ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 • 26
 1. Stowarzyszenie przechodzi w stan likwidacji na skutek prawomocnej decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

 • 27
 1. Likwidacji Stowarzyszenia dokonuje ostatni Zarząd lub Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie.
 2. Przeznaczenie majątku pozostającego po likwidowanym Stowarzyszeniu określi uchwała Walnego Zgromadzenia.