Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada w art. 43 na użytkowników środków ochrony roślin obowiązek zwrotu pustych opakowań do punktu sprzedaży. Na mocy tego samego przepisu punkty sprzedaży nie mogą odmówić ich przyjęcia.

Brak spełnienia obowiązku może skutkować nałożeniem na użytkownika kary grzywny, a w przypadku punktu sprzedaży taka kara może wahać się od 5000 do 500 000 zł.

Więcej informacji na temat obowiązków prawnych dotyczących gospodarowania pustymi opakowaniami znajduje się na stronie systempsor.pl.